Raadsvergadering 03 juli 2012

Orgaan:
Gemeenteraadsvergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 juli 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Ingevolge het RvO voor de vergaderingen van de raad bestaat de gelegenheid voor het publiek om in te spreken over agendapunt 17.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken

5.

Trekking naam voor stemming

6.

Vaststelling van het verslag van de raadvergadering van 15 mei 2012

Stukken

7.

Aanpassing Reglement van orde

Stukken

8.

Programmabegroting Stadsgewest Hertogenbosch

Stukken

9.

Begroting 2013 Streekarchief Land van Heusden en Altena

Stukken

10.

Beschikbaarstelling krediet aankoop gronden

Stukken

11.

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Stukken

12.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Stukken

13.

Beleidskader Wmo 2012-2016

Stukken

14.

Bestemmingsplan Heusden Vesting

Stukken

15.

Wijziging leden informatievergaderingen

Stukken

16.

Beslissing op bezwaar tegen tracekeuze randweg Vlijmen

Stukken

17.

Jaarverslag en Jaarrekening 2011 ISD

Stukken

18.

Sluiting

Uitgelicht