Bestuur en Beheer 19 april 2016

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 april 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 8 maart 2016

Stukken

5.

Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Stukken

6.

Verlenging van het bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

Stukken

7.

Nota Parkeernormen Heusden 2016

Stukken

8.

Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Stukken

9.

Sluiting

10.

Begroting 2017 en meerjarenraming 2018 Stadsgewest s-Hertogenbosch

Stukken

11.

Rondvraag

Uitgelicht