Samenleving 8 september 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 08 september 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 23 juni 2016

Stukken

5.

Toekomst De Voorste Venne

Stukken

6.

Huisvestingsverordening gemeente Heusden 2016

Stukken

7.

Kader prestatieafspraken gemeente Heusden 2016-2020

Stukken

8.

Actuele informatie over transities

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht