Samenleving 22 januari 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 22 januari 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 en 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 27 november 2014

Stukken

5.

Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

Sub-agendapunten

  1. Actuele informatie over transitie Jeugdzorg

    Stukken
6.

Verordening leerlingenvervoer

Stukken

7.

Verordeningen bekostiging huisvesting onderwijs

Stukken

8.

Het Run

Behandelvoorstel

Toelichting van de portefeuillehouder over de actuele stand van zaken rondom Het Run

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht