Samenleving 1 december 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 01 december 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 7 t/m 12. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

-

3a. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijsten van donderdag 13 oktober, 3 en 17 november 2016

Stukken

5.

Jaarverslag vertrouwenspersoon sociaal domein

Stukken

6.

Aanpassing Artikel 17 verordening Leerlingenvervoer

Stukken

7.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Stukken

8.

Schouw Basisscholen Stichting Scala

Stukken

9.

Verordeningen WMO en Jeugdhulp gemeente Heusden 2017

Stukken

10.

Herijking regio begroting 2016 en deelbegroting 2017 regio Hart van Brabant

Stukken

11.

Ter beschikking stellen Verklaringen omtrent Gedrag aan vrijwilligers

Stukken

12.

Actuele informatie over transities

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht