Samenleving 18 juni 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 18 juni 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 7 t/m 11. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 23 april 2014

Stukken

5.

Vast agendapunt Baanbrekers en Jeugdzorg

Sub-agendapunten

  1. Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. Actuele informatie over transities

    Stukken
6.

Stand van zaken gebiedsontwikkeling Dillenburg

7.

Jaarstukken 2014 en meerjarenbegroting 2016-2019 Baanbrekers

Stukken

8.

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Regionale Ambulance Voorziening

Stukken

9.

Ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart voor Brabant

Stukken

10.

Actualisering subsidiebeleid

Stukken

11.

Sociaal-economisch plan Heusden 2015

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht