Samenleving 15 maart 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 maart 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Indien aan de orde Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 28 januari 2016

Stukken

5.

Stand van zaken Jeugdwerkloosheid

6.

Beleidsvisie 2017-2021 en kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant

Stukken

7.

12e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Stukken

8.

Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening

Stukken

9.

Actuele informatie over transities

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht