Samenleving 12 maart 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 12 maart 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 en 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 22 januari 2015

Stukken

5.

Vast agendapunt Baanbrekers en Jeugdzorg

Sub-agendapunten

  1. Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. Actuele informatie over transities

    Stukken
6.

Strategisch plan en meerjarenbegroting 2015-2018 Baanbrekers

Stukken

7.

Voortgangsrapportage armoedebeleid 2014

Stukken

8.

Presentatie Sociaal Economisch Programma De Langstraat

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht