Samenleving 10 september 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 10 september 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 t/m 8. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 18 en dinsdag 23 juni 2014

Stukken

5.

Vast agendapunt Baanbrekers en Jeugdzorg

Sub-agendapunten

  1. 5a. Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

  2. 5b. Actuele informatie over transities

    Stukken
6.

Herijking deelbegroting Jeugd 2015 en 2016 (concept)

Stukken

7.

Overheveling buitenonderhoud scholen 2015

Stukken

8.

Het Run 2016 en verder

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht