Ruimte 2 december 2015

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 02 december 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 14 oktober 2015

Stukken

5.

Presentatie woningbouw Dillenburg

6.

Presentatie regionale ontwikkelingen Ladder en afsprakenkaders economie

7.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied 2de herziening

Stukken

8.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

9.

Voorontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied 3de herziening

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht