Ruimte 27 januari 2016

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 27 januari 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 2 december 2015

Stukken

5.

Advies aan stuurgroep GOL

6.

Definitief ontwerp inrichting openbare ruimte centrum Vlijmen

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan De Grassen 1e fase

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht