Ruimte 20 april 2016

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 20 april 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 6. U kunt uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij de agendapunten 7 en 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 9 maart 2016

Stukken

5.

Presentatie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Stukken

6.

Memo aanvraag omgevingsvergunning Oosterseweg 1 Elshout

Stukken

7.

Bestemmingsplan De Grassen 1e fase

Stukken

8.

Bestemmingsplan Heidijk 16 Vlijmen

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan Het Hoog II 2e partiele herziening

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Donkhof II Haarsteeg

Stukken

11.

Voorontwerpbestemmingsplan Elshout

Behandelvoorstel

Ter inzage vanaf 14 april Voorontwerpbestemmingsplan

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht