Ruimte 30 november 2016

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 30 november 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 5 en uw zienswijze mondeling toelichten bij agendapunt 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 12 oktober 2016

Stukken

5.

Tweede Bestuursrapportage 2016

Stukken

6.

BeLeven in de vesting, evaluatie parkeren

Behandelvoorstel

Presentatie

7.

Bestemmingsplan Elshout

Stukken

8.

Omgevingsvergunning ‘Industriepark Vliedberg 2, Vlijmen'

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Metal Valley Herziening 2016’

Behandelvoorstel

vanaf 1 december (officiële start ter inzagelegging) werkt de link naar RO-publiceer.

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht