Informatievergadering Samenleving 30 januari 2014

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 30 januari 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 7 t/m 10. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers

    Behandelvoorstel

    Door Kees Musters

4.

Besluitenlijst van donderdag 28 november 2013

Stukken

5.

Stichting Scala

Behandelvoorstel

De heer H. van de Pas, directeur van Scala, geeft een toelichting op de stand van zaken bij Scala naar
aanleiding van de jaarstukken 2012 en borging openbaar onderwijs

6.

Samenwerking Mikz en SPH

Behandelvoorstel

Toelichting op plannen voor intensieve samenwerking door de wethouder

7.

Notitie hondenbeleid

Stukken

8.

Beleidskader Transitie Sociaal Domein

Behandelvoorstel

wordt nagezonden op 21 januari

Stukken

9.

Beleidskader jeugdstelsel Hart van Brabant

Stukken

10.

Memo Stand van Zaken Voorste Venne

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht