Informatievergadering Samenleving 30 augustus 2012

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 30 augustus 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 7 . U meldt dit uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van donderdag 14 juni 2012

Stukken

5.

Presentatie over de stand van zaken Centrum Jeugd en Gezin Heusden

6.

Stichting Scala

7.

Aanpassing Verordening Regeling HeusdenPas

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht