Informatievergadering Samenleving 27 mei 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 27 mei 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5, 9 t/m 12. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 25 april 2013

Stukken

5.

Revitalisering van De Voorste Venne

Stukken

6.

Realisatie accommodatie Turnvereniging SHJ

7.

Stand van zaken de 3 transities in de zorg

8.

Toelichting Scala over de jaarrekening van het openbaar onderwijs en de fusie van de scholen

9.

Eerste Bestuursrapportage

Stukken

10.

Invoering Participatiewet

Stukken

11.

Jaarstukken ISD en Meerjarenbegroting Baanbrekers 2013-2016

Stukken

12.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD

Stukken

13.

Jaarrekening 2012 en begroting Regionale Ambulance Voorziening 2014

Stukken

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Uitgelicht