Informatievergadering Samenleving 25 april 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 25 april 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van donderdag 7 en 14 maart 2013

Stukken

5.

Bezuinigingen op subsidies

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht