Informatievergadering Samenleving 17 januari 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 17 januari 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van donderdag 29 november 2012

Stukken

5.

Intrekking verordening clientenraad leerlingenvervoer

Stukken

6.

Voortgangsrapportage armoedebeleid

Stukken

7.

Privatisering openluchtzwembad Het Run

8.

Evaluatie herijking leerlingenvervoer

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht