Informatievergadering Samenleving 14 juni 2012

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 14 juni 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 t/m 8. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van donderdag 26 april 2012

Stukken

5.

Presentatie over de toekomstige exploitatie en beheer van De Voorste Venne

Behandelvoorstel

door Loek Sijbers (externe adviseur Cultuurbedrijf)

6.

Nota Schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Stukken

7.

Beleidskader Wmo 2012-2016

Stukken

8.

Eerste Bestuursrapportage (1e Berap)

Behandelvoorstel

Bespreking van de onderwerpen die deze informatievergadering betreffen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht