Informatievergadering Samenleving 11 oktober 2012

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 11 oktober 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6. U meldt dit uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van donderdag 30 augustus 2012

Stukken

5.

Transitieproces GGD

Stukken

6.

Sportaccommodatie Dillenburg

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht