Informatievergadering Samenleving 07 maart 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 07 maart 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 en 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van donderdag 17 en maandag 21 januari 2013

Stukken

5.

Terugkoppeling AB-Baanbrekers

Behandelvoorstel

Door de heer C.M.M. Musters (lid AB)

6.

Vervallen Beschikbaarstelling krediet revitalisering De Voorste Venne

Behandelvoorstel

op verzoek van het college is het agendapunt vervallen

Stukken

7.

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Stukken

8.

Stand van zaken programma Hart voor Oudheusden

Behandelvoorstel

Korte presentatie door de heer B. van der Vecht

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht