Informatievergadering Samenleving 04 september 2014

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 04 september 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5, 6en 8. Bij agendapunt 7 kunt u als inspreker uw ingediende zienswijze mondeling toelichten. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers indien aan de orde

4.

Besluitenlijst van donderdag 12 juni 2014

Stukken

5.

Wijziging GR GGD Hart voor Brabant

Stukken

6.

Wijziging GR Regionale Ambulancevoorziening

Stukken

7.

Invulling bezuinigingstaakstelling subsidies 2015-2017

Stukken

8.

Jaarstukken 2013 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Baanbrekers

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht