Informatievergadering Ruimte 29 januari 2014

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 29 januari 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 en 10. U kunt uw
ingediende zienswijze toelichten als inspreker over agendapunt 7 t/m 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 27 november 2013

Stukken

5.

Toelichting door architect op voorlopig ontwerp Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

In de ontwikkel- en realisatieovereenkomst voor het Centrumplan Vlijmen is vastgelegd dat het college
bevoegd is om goedkeuring te geven aan het Voorlopig ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO). Het
college heeft toegezegd om zowel het VO als DO ter kennisname aan de raad te presenteren. Daarom
presenteert het college het VO in de informatievergadering Ruimte.

6.

Woonvisie

Stukken

7.

Bestemmingsplan Haarsteegsestraat 99 Haarsteeg

Stukken

8.

Bestemmingsplan Gasbedrijf Touwslager

Stukken

9.

Bestemmingsplan Vlijmen en Vliedberg herziening 2013

Stukken

10.

Welstandsvrije projectmatige kavels Geerpark

Stukken

11.

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht