Informatievergadering Ruimte 29 augustus 2012

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 29 augustus 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6, 7 en 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 13 juni 2012

Stukken

5.

Kasteelruine en initiatief voor zorgcentrum

6.

Wijziging welstandnota ontwikkeling Koesteeg

Stukken

7.

Aansluiting A59 via Ei van Drunen

Stukken

8.

Ontwerp geluidreductieplan industrieterrein Heesbeen-Bakkersdam

Behandelvoorstel

Dit onderwerp betreft de bevoegdheid van het college, waarbij het college de raad consulteert.
Er wordt niet om een besluit van de raad gevraagd.

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht