Informatievergadering Ruimte 27 november 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 27 november 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 7, 8 en 9 . U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 9 oktober 2013

Stukken

5.

Uitleg reactie op eventueel ingediende zienswijzen Wijzigingen exploitatieplan Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het ontwerp exploitatieplan Centrum Vlijmen eerste herziening heeft ter inzage gelegen. Er wordt een toelichting gegeven op de ingediende zienswijzen en wordt aangegeven of er aanleiding is om het gewijzigd vast te laten stellen door de raad

6.

Woonvisie

7.

2e Bestuursrapportage

Stukken

8.

Masterplan De Grassen

Stukken

9.

Aanwijzen welstandsvrije kavels Geerpark

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht