Informatievergadering Ruimte 16 april 2014

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 16 april 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6. U meldt dit uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 29 januari 2014

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Het Run

Stukken

6.

Fietsvoorzieningen langs de dOultremontweg Tuinbouwweg

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht