Informatievergadering Ruimte 10 oktober 2012

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 10 oktober 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7 . U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 29 augustus 2012

Stukken

5.

Noordelijk tracedeel randweg Vlijmen

Stukken

6.

Kaderstelling Poort van Heusden

Stukken

7.

Beleidsnota vestigingsmogelijkheden

Stukken

8.

Bestemmingsplan Sportlaan Drunen

Stukken

9.

Voorontwerpbestemmingsplan De Putter Vlijmen

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Kasteeldreef 31a Drunen

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht