Informatievergadering Ruimte 09 oktober 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 09 oktober 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 7 en 9 . U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 28 augustus 2013

Stukken

5.

Presentatie Wijzigingen in exploitatieplan Centrum Vlijmen

6.

Voorontwerpbestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost

Stukken

7.

Bestuursovereenkomst GOL

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan Vlijmen-Vliedberg

Stukken

9.

Bespreekdocument Ruimtelijke visie Hart van Brabant Dynamiek in een aangenaam landschap

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht