Informatievergadering Bestuur en Beheer 9 oktober 2012

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 oktober 2012
Aanvang:
19:00 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8 . U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 28 augustus 2012

Stukken

5.

Jaarstukken Bestuursacademie ZN in liquidatie

Stukken

6.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Stukken

7.

Verzelfstandiging weekmarkt Drunen

Stukken

8.

Beleid hogere waarden Wet geluidhinder

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht