Informatievergadering Bestuur en Beheer 28 januari 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 januari 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 t/m 10. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 26 november 2013

Stukken

5.

Verzoek o.g.v. art 13 lid 9 RvO: Brieven familie Boelens Nieuwkuijk inzake overlast industrieterrein Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Voor informatie over deze brieven kunt u contact opnemen met de griffie

6.

Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Stukken

7.

Aanvraag bijdrageregeling kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede WO

Stukken

8.

Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden

Stukken

9.

Algemene erfpachtvoorwaarden en modelovereenkomst

Stukken

10.

Regioproces bedijkte Maas

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht