Informatievergadering Bestuur en Beheer 28 augustus 2012

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 augustus 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6. U meldt dit uiterlijk
24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 12 juni 2012

Stukken

5.

Aanpak actualisering Handhavingsbeleidplan

6.

Visie op de dijken van Heusden

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht