Informatievergadering Bestuur en Beheer 26 november 2013

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 november 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 11 . U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 8 oktober 2013

Stukken

5.

2e Bestuursrapportage

Stukken

6.

Regeling Paracommercie Drank en Horecawet 2013

Stukken

7.

Winkeltijdenverordening gemeente Heusden 2014

Stukken

8.

Bestrijding onkruid op verharding

Stukken

9.

Legesverordening en verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Stukken

10.

Agrifood Noordoost Brabant

Stukken

11.

Kernmanagement Drunen en verordening reclamebelasting

Stukken

12.

Discussienota Betaald parkeren

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht