Informatievergadering Bestuur en Beheer 24 april 2012

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 april 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 9 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 24 januari 2012

Stukken

5.

Eerste wijziging van de Tarieventabel behorende bij Legesverordening 2012

Stukken

6.

Beeindiging Jumelage met Idstein

Stukken

7.

Integraal Huisvestingsplan 2012-2015

Stukken

8.

Antennebeleid

Stukken

9.

Verzoek fractie Gemeentebelangen o.g.v. art 13 lid 9 RvO: Memorandum inzake dijken in Heusden

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht