Informatievergadering Bestuur en Beheer 15 april 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 april 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 28 januari 2014

Stukken

5.

Startersleningen

Stukken

6.

Kaveluitgifte in erfpacht

Stukken

7.

Voorbereidingskrediet De Grassen

Stukken

8.

Verzoek Gemeentebelangen o.g.v. art 13 lid 9 RvO Brief van Vereniging Contractanten Afvalsturing

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht