Informatievergadering Bestuur en Beheer 14 oktober 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 oktober 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 2 september 2014

Stukken

5.

Beleids beheerplannen wegen groen en gebouwen

Stukken

6.

Evaluatie Afvalbeheerplan

Stukken

7.

Watersysteem Vlijmen-Noord

Behandelvoorstel

Presentatie door W. Peters, beleidsmedewerker Water, Riolering en Groen

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht