Informatievergadering Bestuur en Beheer 13 mei 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 mei 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 15 april 2014

Stukken

5.

Rapportage rekenkamercommissie toekomstbestendigheid grondexploitaties

Stukken

6.

Aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Stukken

7.

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Stukken

8.

Oprichten Stichting Agrifood Capital

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht