Informatievergadering Bestuur en Beheer 12 juni 2012

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 juni 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8 en 10 t/m 13). U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 24 april 2012

Stukken

5.

Aanpassing Reglement van orde

Stukken

6.

Programmabegroting 2013 en jaarverantwoording 2011 Veiligheidsregio

Stukken

7.

Begroting 2013 Stadsgewest s-Hertogenbosch

Stukken

8.

Begroting 2013 Streekarchief Land van Heusden en Altena

Stukken

9.

Beschikbaarstelling krediet aankoop gronden

Stukken

10.

Eerste Bestuursrapportage (1e Berap)

Behandelvoorstel

Bespreking van de onderwerpen die deze informatievergadering betreffen

Stukken

11.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

Stukken

12.

Voortgangsrapportage duurzaamheid 2011

Stukken

13.

Eerste Bestuursrapportage (1e Berap)

Behandelvoorstel

Bespreking van de onderwerpen die deze informatievergadering betreffen

Stukken

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Uitgelicht