Informatievergadering Bestuur en Beheer 08 oktober 2013

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 oktober 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 10. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 27 augustus 2013

Stukken

5.

Regels Paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013

Stukken

6.

Onteigening Wijksestraat 3

Stukken

7.

Aanpassing nota bodembeheer

Stukken

8.

Technische aanpassing afvalstoffenverordening

Stukken

9.

Gedragscode politieke ambtsdragers 2013

Stukken

10.

Motie duurzame energie D66

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht