Extra openbare informatievergadering Ruimte

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 04 december 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij agendapunt 4.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het
onderwerp.

Stukken

4.

Bestemmingsplan Buitengebied

Stukken

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht