Extra informatievergadering Ruimte t.b.v. bestemmingsplan Centrum Vlijmen

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 12 juni 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw ingediende zienswijze mondeling toelichten bij agendapunt 4. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, met vermelding welke zienswijze het betreft.

Stukken

4.

Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan Centrum Vlijmen

Stukken

5.

Sluiting

Uitgelicht