Bestuur en Beheer 8 maart 2016

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 maart 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 9. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 26 januari 2016

Stukken

5.

Rapport Rekenkamercommissie Intergemeentelijke samenwerking

Stukken

6.

Ondersteuning Otjiwarongo resultaten en toekomst

Stukken

7.

Archiefverordening gemeente Heusden 2016

Stukken

8.

Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

9.

Grondexploitatie van complex 36 Wolput Looiersteeg Achterstraat

Stukken

10.

Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant Hart van Brabant en De Langstraat door portefeuillehouders

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht