Bestuur en Beheer 26 januari 2016

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 januari 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 t/m 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 1 december 2015

Stukken

5.

Nieuwe verdeelsystematiek voor de regionale brandweer

6.

Zonnepanelen gemeentehuizen Vlijmen en Drunen

Stukken

7.

Nota Op goede gronden

Stukken

8.

Vraag art 13 lid 9 van Levink om toelichting door college omtrent consulteren van de raad

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht