Bestuur en Beheer 21 april 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 april 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 10 en 24 maart 2015

Stukken

5.

Actualisatie risicoprofiel 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

6.

Gemeentelijke kaders Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

7.

Aanvraag rijksbijdrage kosten opsporing en ruiming explosieven 2014-2015

Stukken

8.

Notitie kostenbesparingen begraafplaatsen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht