Bestuur en Beheer 20 juni 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 6 t/m 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

INFORMATIEBLOK

Sub-agendapunten

  1. Toelichting grondexploitaties 2016

  2. Toelichting dossier vennootschapsbelasting

  3. Toelichting op regionale opgaven door portefeuillehouders

    Stukken
5.

Besluitenlijst van dinsdag 18 april 2017

Stukken

6.

Eerste Bestuursrapportage 2017

Stukken

7.

Jaarverantwoording en resultaatverdeling 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

8.

Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

9.

Voorgenomen deelname aan ICT Coöperatie Beware U.A.

Stukken

10.

Ontwerpbegroting 2018 en voorlopige jaarrekening 2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht