Bestuur en Beheer 16 juni 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 juni 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u in- of meespreken over agendapunt 4 en 7 t/m 12. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Eerste Bestuursrapportage

Stukken

5.

Besluitenlijst van dinsdag 21 april 2015

Stukken

6.

Omgevingsbeleid Heusden

Stukken

7.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

8.

Begroting 2016 en meerjarenraming 2017 Stadsgewest s-Hertogenbosch

Stukken

9.

Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

10.

Conceptbegroting 2016 Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

11.

Jaarstukken 2014 en ontwerp kaderbegroting 2016 Hart van Brabant-Midpoint

Stukken

12.

Liquidatie Bestuursacademie Zuid Nederland en jaarrekening 2013

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht