Bestuur en Beheer 08 september 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 september 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 16 juni 2015

Stukken

5.

Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2016 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord

Stukken

6.

Advies werkgroep Veerkrachtig bestuur

Stukken

7.

Toepassen coordinatieregeling en SEP voor Aldi op Dillenburglocatie Drunen

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht