Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitale balie

onroerende zaak, waardebepaling

De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van rijk en waterschap en het eigenwoningforfait. Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? Dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

Tarieven Onroerende zaakbelasting (OZB) 2014

Hieronder volgt een overzicht van de tarieven Onroerende zaakbelasting (OZB) 2014 zoals die door de gemeenteraad in haar vergadering van 7 november 2013 zijn vastgesteld:

 • Woningtarief eigenaren:             0.096655%
 • Niet-woningtarief eigenaren:      0.200563%
 • Niet-woningtarief gebruikers:     0.147733%
 1. De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
 2. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Toelichting kosten

Onder het tabblad kosten van het product Onroerend zaakbelasting (OZB) vindt u een overzicht van de tarieven OZB 2014 klik hier

Wat houdt de WOZ-waarde in?

De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op de waardepeildatum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

Waardebepaling

De gemeente moet de woningen modelmatig en methodisch waarderen. De waarde in het economische verkeer van woningen wordt bepaald met behulp van de vergelijkingsmethode. De woningen worden vergeleken met soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum 1 januari 2013 zijn verkocht. De gemeente verzamelt hiertoe verkoopprijzen van panden. De verkoopprijzen van de verkochte panden bepalen het marktniveau rond de waardepeildatum 1 januari 2013.

 

Bij de waardebepaling wordt rekening gehouden met alle waardebepalende factoren, zoals ligging, staat van onderhoud, inhoud en kaveloppervlakte van het object. Daarnaast wordt bij de taxatie gelet op rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met onderlinge verschillen tussen de objecten en het tijdbestek dat is gelegen tussen de verkoopdata en de waardepeildatum.

Wetten

Gemeentewet

Wet waardering onroerende zaken

Aanvragen

 1. Op het aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u een taxatieverslag inzien. U kunt het taxatieverslag ook digitaal of telefonisch aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
 3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait.
 4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. Raadpleeg hiervoor het kopje "Meenemen".

Meenemen

Als u twijfelt over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet, neem dan gerust telefonisch contact op met het cluster belastingen. Wij hechten veel waarde aan de juistheid van onze belastingaanslag en eventuele fouten willen wij dan ook herstellen.
Daarom is het verstandig even contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk om vooraf een afspraak te maken. Wij kunnen u ook advies geven. Als er na het gesprek nog vragen zijn, is het mogelijk om zelf de taxateur te spreken. Het gesprek kan telefonisch of in het gemeentehuis plaatsvinden.

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis en in geval van een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde zal deze worden beoordeeld .

'Geen oplossing geen betaling' bureaus

Soms schakelen burgers/bedrijven zelf een deskundige in. Het is verstandig van te voren te vragen wat de kosten voor u en voor de gemeente zijn. Er zijn bedrijven die werken op 'geen oplossing geen betaling' basis. Dit lijkt voor u gratis, maar de gemeente moet de kosten vergoeden bij toekenning van een bezwaar.
Stel u schakelt een bureau in en de waarde wordt na bezwaar met € 10.000,- aangepast. Voor de OZB bedraagt dit een aanpassing van € 8,- op jaarbasis. Voor huurwaardeforfait is dit ongeveer € 60,- op jaarbasis en door in schakeling van een bureau kunnen de kosten voor de gemeente oplopen tot boven de € 700,-. Terwijl bezwaar maken bij de gemeente gratis is. Het cluster belastingen is telefonisch te bereiken. Zij beantwoorden uw vragen graag.
Voor het maken van bezwaar kunt u gebruik maken van het reactieformulier met uw
naam, adres, woonplaats en aanslagnummer. Dit reactieformulier kunt u downloaden van de gemeentelijke website: klik hier.

Indien u het niet eens bent met de uitkomst kunt u bezwaar maken. In dat geval dient u het volgende in uw bezwaarschrift te vermelden:

 1. Uw naam en adres;
 2. Adres van het betreffende pand.;
 3. De reden van uw bezwaar;
 4. Het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt;
 5. vergeet niet het bezwaar te ondertekenen.

Onder het tabblad kosten van het product Onroerende zaakbelasting (OZB) vindt u een overzicht van de tarieven OZB 2014 klik hier

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning in eigendom krijgt, ontvangt u niet automatisch een waardebeschikking of een taxatieverslag. U kunt dit op verzoek telefonisch aanvragen. De notariële overdracht dient wel te hebben plaatsgevonden. 

De wet WOZ bepaalt dat de waardepeildatum 1 jaar ligt voor ingang van het belastingjaar.  Voor wat betreft de toestand van uw woning is de datum van aanvang van het tijdvak waarvoor de waarde geldt (i.c. 1 januari 2014) bepalend. Met toestand wordt bedoeld de op dat moment aanwezige omvang, grootte en kwaliteit van uw woning inclusief de aanwezige bijgebouwen en de grootte van het perceel. Indien uw pand is gewijzigd in de periode van 1 januari 2013 en 1 januari 2014, door bijvoorbeeld, verbouw, sloopt, verbetering, wordt dit meegenomen in de waardebepaling van uw pand.

De waarde van woningen in aanbouw wordt bepaald naar de fysieke staat op 1 januari 2014. Er wordt dan een gereedheidpercentage bepaald voor de opstal. Dit percentage kan zijn, 20, 40 of 80%. De grond bij uw woning wordt volledig meegenomen in de waardebepaling.

Wanneer de woning in aanbouw is wordt een gereedheidpercentage bepaaldde opstal toegekend en wordt de waarde van de woning aan de hand van het percentage vastgesteld.

Veelgestelde vragen
Kijk hier voor de veelgestelde vragen over de WOZ-beschikking/aanslag Onroerende Zaakbelastingen.

 


Uitgelicht


Zoeken